Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Snart klinger klokka igjen!


Etter en lynrask saksbehandling fra bispedømmets og Riksantikvarens side er den formelle godkjenningen av nytt ringeanlegg i Nordreisa kirke på plass. På tross av manglende sikkerhet for finansiering har menighetsrådet i møte 30. januar vedtatt å sette anlegget i bestilling, med sikte på montering i løpet av sensommeren 2018.

 

Svarbrevet fra biskopen i Nord-Hålogaland gjengis i sin helhet:

"Vi viser til søknad om å installere automatisk ringeanlegg i Nordreisa kirke, samt
Riksantikvarens uttalelse om dette.

Biskopen er svært glad for at de helsemessige problemene med dagens ringing blir tatt på
alvor, og håper et automatisk ringeanlegg kan være på plass så snart som mulig, slik at det
igjen kan bli normal ringing fra kirkeklokkene ved de ulike seremoniene i Nordreisa kirke.

Biskopen er derfor glad for å kunne godkjenne søknaden. Om det lar seg gjøre å finne en
løsning der det også kan utføres manuell ringing, slik Riksantikvaren anbefaler, er dette
positivt, men det må ikke gå på bekostning av et trygt og velfungerende ringeanlegg som
fyller menighetens behov. Med tanke på de påførte helseskadene fra manuell ringing, ser vi
det som lite sannsynlig med et stort behov for manuell ringing i fremtiden.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet."

Menighetsrådet på sin side er svært takknemlig for den raske saksgangen og velviljen soknet er møtt med fra bispedømmets side, og gleder seg til å kunne få komme tilbake til en normalsituasjon igjen i løpet av få måneder.

Tilbake