Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Konfirmasjon


 
En viktig tid - et viktig valg!

Konfirmanttiden er en tid for å lære mer om Kirken, om kristen tro og om deg selv. Gjennom året får du lære mer om hvem Gud er og hvilke tanker Han har for menneskene, men du blir også utfordret til å tenke på hvem du er, hvem du vil være og hvilken plass du har i fellesskapet med Gud og med andre mennesker.  Blant temaene vi skal utforske er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Hvordan kan jeg bety noe for andre? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke, stille spørsmål og finne dine egne svar.

 Hva er konfirmasjon?

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro.

 En konfirmanttid for alle

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging vil vi gjerne vite det om det, slik at vi kan lage en god ramme for alle.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

 

Konfirmasjonsåret 2020-2021:

Påmelding

Dette året blir det ikke felles innskriving av konfirmantene. Påmeldingsskjema (finnes her) fylles ut, og sendes oss pr e-post eller leveres oss på kirkekontoret. 

Presentasjonsgudstjenester

Du blir presentert for menigheten i din egen «hjemmekirke». Under presentasjonsgudstjenesten blir du ropt opp og får utdelt din personlige konfirmantbibel, og etter gudstjenesten blir det et kort foreldremøte.

Presentasjonsgudstjenestene vil være 20. september i Oksfjord og Straumfjord kapell, 27. september i Nordreisa kirke og 4. oktober i Rotsund kapell.

Konfirmasjonsgudstjenester

Konfirmasjonsgudstjenestene blir siste helg i mai, 29. og 30. mai. Nærmere informasjon om hvem som konfirmeres når vil komme i løpet av høsten.

 

Konfirmantansvarlige
Sokneprest Julie Schjøth er i perminsjon fram til oktober. Fram til hun kommer tilbake i jobb vil det derfr være fungerende sokneprest Jens Jovik som leder komfirmantarbeidet. Også nytilsatt menighetspedagog Anne Grethe Eng vil være sentral i arbeidet med konfirmantene.

Konfirmantavgift
For å dekke deler av kostnadene til matservering, materiell og aktiviteter kreves det inn en avgift på kr 300;- per konfirmant. Denne betales til konto 4740.07.20858 eller vippses til nummer 125845. Husk å merke innbetalingen med konfirmantens navn.

 

 

 

 

Tilbake