Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Konfirmasjon


 
En viktig tid - et viktig valg!

Konfirmanttiden er en tid for å lære mer om Kirken, om kristen tro og om deg selv. Gjennom året får du lære mer om hvem Gud er og hvilke tanker Han har for menneskene, men du blir også utfordret til å tenke på hvem du er, hvem du vil være og hvilken plass du har i fellesskapet med Gud og med andre mennesker.  Blant temaene vi skal utforske er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Hvordan kan jeg bety noe for andre? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke, stille spørsmål og finne dine egne svar.

 Hva er konfirmasjon?

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro.

 En konfirmanttid for alle

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging vil vi gjerne vite det om det, slik at vi kan lage en god ramme for alle.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

 

Kkonfirmasjonsåret 2018-2019:

Innskriving

Innskriving til konfirmasjon blir tirsdag 28. august kl 14-17 på kirkekontoret på Kirkebakken. Da må du møte opp personlig og ha med ferdig utfylt påmeldingsskjema (finnes her). Du får hilse på presten og staben på kirkekontoret, og vi snakker litt mer om opplegget for konfirmasjonstiden. Selve undervisningen vil starte i starten av september.

Presentasjonsgudstjenester

Du blir presentert for menigheten i din egen «hjemmekirke». Under presentasjonsgudstjenesten blir du ropt opp og får utdelt din personlige konfirmantbibel, og etter gudstjenesten blir det et kort foreldremøte.

Presentasjonsgudstjenestene vil være 23. september i Rotsund kapell, 30. september i Nordreisa kirke og 7. oktober i Oksfjord og Straumfjord kapell.

Katekismegudstjenester

Elever som tilhører Straumfjordnes og Montessori skoler har sin katekismegudstjeneste tirsdag 28. mai kl 18.00. Elever fra 9A ved Storslett skole har samme kveld kl 20.00.
Elevene fra 9B ved Storslett skole har katekismegudstjeneste onsdag 29. mai kl 18.00.

Konfirmasjonsgudstjenester

Vi planlegger fire konfirmasjonsgudstjenester:

·         Elever ved Montessori og Straumfjordnes skoler:
torsdag 30. mai kl 11.00

·         Konfirmanter fra Rotsund:
torsdag 30. mai kl 13.00

·         Klasse 9A ved Storslett skole: lørdag 1. juni kl 11.00

·         Klasse 9B ved Storslett skole: søndag 2. juni kl 11.00

Konfirmantansvarlige
Menigheten har over flere år stått uten fast tilsatt sokneprest, og betjenes dermed av vikarer. Fungerende sokneprest Mikael Bruun har et langtidsvikariat, og vil ha hovedansvar for konfirmasjonsundervisningen slik at det blir størst mulig kontinuitet.
Fra kirkestabens side vil trosopplærerkoordinator Ann Peggy Mikalsen følge konfirmantene tett, men også de øvrige ansatte vil bidra i undervisningen.

Konfirmantavgift
For å dekke deler av kostnadene til matservering, materiell og aktiviteter kreves det inn en avgift på kr 300;- per konfirmant. Denne betales til konto 4740.07.20858 eller vippses til nummer 125845. Husk å merke innbetalingen med konfirmantens navn.

For mer om konfirmasjon, se filmen under eller på  kirken.no

 

Tilbake